Verkoopsvoorwaarden

  1. De facturen zijn contant betaalbaar.
  1. Bij niet betaling of gedeeltelijke betaling is er automatisch en van rechtswege, zonder ingebrekestelling, een intrest verschuldigd van 1% per begonnen maand vanaf de factuurdatum tot op de dag van de volledige betaling; tevens wordt een forfaitaire schadevergoeding van 10% aangerekend, met een minimum van 74,37 euro.
  1. Tot aan de volledige betaling blijven de verkochte goederen eigendom van de BVBA TAES.
  2. De koper draagt vanaf de overeenkomst het risico, tenzij een fout in hoofde van de BVBA TAES kan worden bewezen.
  1. De BVBA TAES moet er niet instaan voor verborgen gebreken die hij zelf niet kende.
  1. Ieder protest dient per aangetekend schrijven te worden geformuleerd aan de BVBA TAES binnen de 5 dagen na factuurdatum, bij gebreke waaraan de factuur wordt geacht aanvaard te zijn door de schuldenaar. Geen enkele klacht of protest zal na het verstrijken van deze termijn nog in aanmerking genomen worden.
  1. De leveringstermijn geldt enkel ten indicatieve titel. Een eventuele vertraging kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, intresten of ontbinding van het contract. Indien de bestelde goederen niet meer leverbaar zijn, heeft de BVBA TAES het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
  1. Meerwerken die niet uitdrukkelijk voorzien zijn op de bestelbon, maken geen deel uit van de overeengekomen prijs en zullen afzonderlijk worden aangerekend.
4